PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V tomto dokumentu Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním osobních údajů, které zpracovává (i) Mgr. Ilona Macková, IČ 66254434, Ke kapslovně 2855/5, Žižkov, 130 00 Praha 3, jako realitní zprostředkovatel nebo (ii) společnost Reality Macková s.r.o., IČ 17403324, se sídlem Ke kapslovně 2855/5, Žižkov, 130 00 Praha 3.

S osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete nebo které získáme prostřednictvím našich internetových stránek či sociálních sítí nebo v rámci naší komunikace s Vámi. Tyto osobní údaje mohou zahrnovat:

Vaše identifikační a adresní údaje (např. titul, jméno, příjmení, bydliště)
Vaše kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, e-mail, telefon)
elektronické údaje (např. IP adresa, soubory cookies, typ prohlížeče)
další údaje, které nám poskytnete nebo které shromáždíme v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb a produktů.

Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné; bez poskytnutí osobních údajů Vám však nemůžeme poskytnout požadované služby či reagovat na Vaše žádosti a připomínky (vůbec či v požadované kvalitě). V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu jste oprávněni poskytnutí souhlasu odmítnout nebo již udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Pro provoz a zkvalitnění webových stránek používá provozovatel tzv. cookies. Tyto malé soubory se ukládají do vašeho zařízení prostřednictvím prohlížeče při otevření webové adresy a umožňují lépe přizpůsobit webové stránky. Pokud budete nadále procházet naše webové stránky beze změny nastavení souborů cookies, potvrzujete a souhlasíte s tím, že provozovatel soubory cookies používá. Více informací se dozvíte přímo na výše uvedených webových stránkách.

Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat k následujícím účelům:

 • plnění smluvních povinností (např. za účelem poskytování služeb a uzavření smlouvy)
 • plnění zákonných povinností (např. dle zákona o účetnictví, zákona o daních z příjmu, zákona o DPH či zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu)
 • informování o našich nabídkách, novinkách, událostech (např. zaslání newsletteru či jiného marketingového sdělení)
 • zajištění provozních činností
 • ochrana našich oprávněných zájmů

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely a v nezbytně nutném rozsahu předat třetím osobám, kterými mohou být:

 • dodavatelé a poskytovatelé služeb (např. externí advokátní kancelář, externí účetní, spolupracující realitní makléři, poskytovatelé IT a webové podpory apod.)
 • finanční ústavy a banky
 • státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností
 • další subjekty spolupracující s námi při poskytování finančně poradenských a zprostředkovatelských služeb zejména v oblasti hypotečních úvěrů (hypoteční specialisté).

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu nebo po dobu nezbytně nutnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (např. zákona o AML, zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a evidenci nebo zákona o dani z přidané hodnoty).

Zpracování osobních údajů dětí

Osobní údaje osob mladších 15 let nezpracováváme.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo získat od nás potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům (včetně souvisejících informací) a jejich kopii a máte právo na jejich přenositelnost (je-li to technicky proveditelné)
 • právo na opravu nepřesných údajů znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné
 • právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) údaje byly zpracovány protiprávně nebo (v) nám to ukládá zákonná povinnost
 • právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků
 • právo vznést námitku znamená, že pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, můžete proti takového zpracování vznést námitku, my však můžeme prokázat, že na naší straně jsou závažné oprávněné důvody pro další zpracování; pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, můžete proti takového zpracování vznést námitku a v takovém případě nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Kam se mohu obrátit v případě připomínek ke zpracování osobních údajů?

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové adresy info@realitymackova.cz nebo doporučených dopisem adresovaným Reality Macková s.r.o., Ke kapslovně 2855/5, 130 00 Praha 3  a my neprodleně zjednáme nápravu. Podnět nebo stížnost ohledně prováděného zpracování lze též podat přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Masivní inzerce Exportujeme na

Za nás hovoří čísla Jasně a přehledně