Slovník realitních pojmů 1

Každý obor má nějakou svoji hantýrku. I v tom našem, realitním, jsou některé pojmy, které by bylo dobré znát, než se pustíte třeba do prodeje svého bytu nebo domu. Realitní činnost je poněkud multioborová, zabrousíme tedy trochu do finančnictví, práva, stavebnictví a jiných profesí, bez nichž by žádný realitní obchod neproběhl hladce a v klidu.

Připravily jsme pro vás miniseriál, kde přiblížíme a vysvětlíme některé pojmy, které v realitních obchodech používáme. Abychom si rozuměli.

Druhy úschov finančních prostředků

enlightenedAdvokátní úschova je úschova peněz, typicky kupní ceny za byt nebo dům, kterou skládá kupující pro prodávajícího u advokáta, tedy nezávislého profesionála v oboru práva. Tyto peníze jsou uschovány za zákonem přísně stanovených podmínek nikoli v šuplíku advokátní kanceláře, ale na bankovním (tzv. schovacím) účtu, který advokát založí u banky. Takový účet je po celou dobu využíván pouze na jednorázovou úschovu peněz pro jednotlivý obchod (prodej nemovitosti). Uložené peníze se tedy nemíchají z provozními financemi např. na nájem advokátní kanceláře nebo mzdu pro asistentku. Vyplaceny jsou prodávajícímu až poté, kdy dojde k převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí na kupujícího. Obě strany mají tedy po celou dobu, kdy probíhá řízení o vkladu na katastru nemovitostí jistotu, že dojde ke splnění podmínek, které si spolu sjednaly. Tedy vlastnické právo k nemovitosti převedeno na kupujícího = peníze za ni zaplaceny prodávajícímu.

Podobným způsobem mohou být v advokátní úschově uloženy i listiny, např. kupní smlouva na nemovitost, a to po dobu, než je splněna nějaká podmínka, kterou si strany mezi sebou domluvily.

enlightenedNotářská úschova je právní institut spočívající v uložení závětí, cenných papírů či jiných listin nebo peněz u notáře. Funguje v podstatě velmi podobně jako úschova advokátní. Kupující a prodávající se před notářem dohodnou na podmínkách, za kterých notář vyplatí z úschovy finanční prostředky prodávajícímu a notář o tom sepíše notářský zápis.

Je tu rozdíl v poplatku za službu notářské úschovy. Zatímco u advokáta je odměna smluvní a zpravidla se neodvíjí od výše uschované částky, u notáře se výše odměny řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb. (notářský tarif) a její výše postupně stoupá dle výše uschované částky.

Co se týká právní jistoty pro kupujícího i prodávajícího lze říci, že zákonné podmínky stanovené pro úschovy advokátů, které jsou velmi přísné, a současně povinnost advokátů mít pojištění profesní odpovědnosti, tedy pojištění za případnou chybu způsobenou klientovi při výkonu advokacie, takřka staví bezpečnost advokátní úschovy na roveň úschově u notáře.

enlightenedBankovní úschova je úschova peněz, kterou skládá kupující pro prodávajícího u banky, a to obvykle na základě trojstranné smlouvy mezi kupujícím, prodávajícím a bankou. Smlouvy se obvykle nazývají smlouva o jistotním účtu nebo o vázaném účtu.

Z naší zkušenosti je toto nejméně využívaný způsob úschovy peněz při realitních obchodech. Je to dáno zejména jistou rigidností bankovních institucí. Dohodnutí úschovy může trvat delší dobu a smlouvy o úschovách připravené bankovními právníky je většinou jen obtížně možné změnit. Využívají se tedy spíše v případě, kdy jedna nebo druhá strana obchodu má navázaný VIP vztah s bankou.

 

Potřebujete poradit s prodejem či koupí vaší nemovitosti?

Další zajímavé články a informace můžete nalézt na našem blogu.

Masivní inzerce Exportujeme na

Za nás hovoří čísla Jasně a přehledně